Paintings

Ding Yun-p'eng, Pai-miao Louhan Crossing the Ocean, c. 1580

Ding Yun-p'eng, Pai-miao Louhan Crossing the Ocean, c. 1580...

View

Liu Tu, Scholar's Retreat, 1652

Liu Tu, Scholar's Retreat, 1652...

View

Wan Shou-ch'i, Guanyin and the Heart Sutra, 17th century

Wan Shou-ch'i, Guanyin and the Heart Sutra, 17th century...

View

Wu Pin, Peach Blossom Spring, c. 1615 - 17

Wu Pin, Peach Blossom Spring, c. 1615 - 17...

View

Yeh Kuang, Fishermen, 16th century

Yeh Kuang, Fishermen, 16th century...

View